Instagram Reklam Testleri: A/B Testleri ve Başarı Analizi

Instagram Reklam Testleri: A/B Testleri ve Başarı Analizi

Reklam dünyasında başarının anahtarı, etkili stratejiler ve doğru analizlerle sürekli iyileştirme yapmaktır.

Bu süreçte, reklam testleri, özellikle de A/B testleri, pazarlamacıların en güçlü araçlarından biri haline gelmiştir.

A/B testleri, iki farklı reklam versiyonunun karşılaştırılmasını sağlayarak hangi elementlerin daha yüksek performans gösterdiğini belirlememize olanak tanır.

Bu yöntem, Instagram reklamları gibi sosyal medya platformlarında özellikle önemli bir yer tutar, çünkü bu platformlar dinamik kullanıcı davranışları ve sürekli değişen algoritmalara sahiptir.

Reklam testlerinin temel amacı, reklam kampanyalarının etkinliğini artırmak ve yatırım getirisini (ROI) maksimize etmektir.

A/B testleri, bu amaca ulaşmanın en doğrudan yollarından biridir.

Testler, basit bir başlık değişikliğinden görsel materyallerin tamamen yeniden tasarımına kadar her şeyi kapsayabilir.

Sonuçlar, pazarlamacılara hangi değişikliklerin daha fazla dikkat çektiğini, tıklama oranını (CTR) artırdığını ve sonuçta daha fazla dönüşüm sağladığını gösterir.

Bu bilgiler ışığında, reklam stratejileri veriye dayalı kararlarla şekillendirilir ve kampanyaların başarısı somut verilerle ölçülür.

Reklam Testlerinin Önemi ve Temelleri

İlgili Gönderiler

A/B testleri, iki versiyon (A ve B) arasında seçim yaparak hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için kullanılır.

Bu testler, özellikle reklam metinleri, görseller, çağrı eylemleri (CTA) ve hedefleme stratejileri gibi değişkenler üzerinde yapılır.

A/B testlerinin gücü, basit bir yapıda olmalarına rağmen sağladıkları derin içgörülerden kaynaklanır.

Test süreci, belirli bir hedef kitleye iki farklı reklam versiyonunun rastgele gösterilmesi ve her bir versiyonun performansının ölçülmesi şeklinde işler.

Testin başarılı olabilmesi için, her iki versiyonun da eşit koşullar altında değerlendirilmesi gerekir.

Bu, test sürecinin adil ve objektif olmasını sağlar.

A/B testleri, reklam kampanyalarının etkinliğini artırmanın yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve web sitesi dönüşüm oranlarını optimize etmek için de kullanılabilir.

Bu testler, pazarlamacılara hangi elementlerin kullanıcılar üzerinde daha fazla etki yarattığını ve hangi değişikliklerin performansı artırdığını gösterir.

A/B testleri, reklam kampanyalarının başarısını artırmak için kritik öneme sahiptir. Doğru uygulandığında, bu testler pazarlamacılara değerli içgörüler sunar ve yatırım getirisini (ROI) maksimize etmeye yardımcı olur.

Reklam Testlerinde Planlama ve Hazırlık Süreci

İlgili Gönderiler

Reklam testlerinin başarılı olması için dikkatli bir planlama ve hazırlık süreci gereklidir.

Bu süreç, hedeflerin belirlenmesi, test edilecek değişkenlerin seçilmesi ve testin nasıl yürütüleceğine dair bir stratejinin oluşturulmasını içerir.

Doğru planlama, test sonuçlarının güvenilir ve anlamlı olmasını sağlar, böylece reklam kampanyalarınızı verimli bir şekilde optimize edebilirsiniz.

Reklam testlerinde planlama ve hazırlık süreci şu adımları içerir:

 • Hedeflerin Belirlenmesi: Testin amacını netleştirmek, hangi sorulara cevap aradığınızı ve hangi hedeflere ulaşmayı umduğunuzu belirlemekle başlar. Bu hedefler, dönüşüm oranlarını artırmak, tıklama oranını iyileştirmek veya belirli bir reklamın etkileşimini ölçmek olabilir.
 • Test Edilecek Değişkenlerin Seçilmesi: Hangi reklam elementlerinin test edileceğine karar vermek önemlidir. Bu, reklam başlıkları, görseller, metin içerikleri veya CTA butonları olabilir. Her test için sadece bir değişkenin değiştirilmesi, hangi değişikliğin sonuçları etkilediğini net bir şekilde görmeyi sağlar.
 • Test Gruplarının Oluşturulması: A/B testi, iki farklı grup üzerinde yürütülür: Kontrol grubu (mevcut reklam) ve test grubu (değiştirilmiş reklam). Her iki grubun da benzer özelliklere sahip olması ve rastgele seçilmesi önemlidir.
 • Test Süresinin Belirlenmesi: Testin ne kadar süreceğine dair gerçekçi bir plan yapmak, güvenilir sonuçlar elde etmek için kritiktir. Test süresi, genellikle kampanyanın ulaştığı kişi sayısına ve beklenen dönüşüm sayısına bağlı olarak değişir.
 • Analiz Yöntemlerinin Seçilmesi: Test sonuçlarını analiz etmek için kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi, testin başarısını ölçmede önemli bir adımdır. Bu, genellikle dönüşüm oranları, tıklama oranları ve diğer ilgili metriklerin karşılaştırılmasını içerir.

Reklam testlerinde başarıya ulaşmak için dikkatli bir planlama ve hazırlık süreci şarttır. Bu süreç, testin amacını netleştirmek, test edilecek değişkenleri belirlemek ve test süresi ile analiz yöntemlerini planlamak gibi önemli adımlardan oluşur.

Reklam Testlerinde Planlama ve Hazırlık Aşamaları

Reklam testlerinin başarılı olması için doğru planlama ve hazırlık kritik öneme sahiptir.

Bu süreç, testin amacını belirlemek, test edilecek değişkenleri seçmek ve testin nasıl yürütüleceğine dair bir strateji geliştirmekten oluşur.

A/B testleri, özellikle sosyal medya reklamlarında, belirli bir hedefe yönelik optimize edilmiş kampanyalar oluşturmak için temel bir yöntemdir.

Testin Amacını Belirleme

Her reklam testinin bir amacı olmalıdır.

Bu amaç, dönüşüm oranlarını artırmak, tıklama oranını (CTR) iyileştirmek veya belirli bir kampanya mesajının etkinliğini ölçmek olabilir.

Amaç ne olursa olsun, net ve ölçülebilir olmalıdır.

Bu, testin sonuçlarının değerlendirilmesini ve başarının somut bir şekilde ölçülmesini sağlar.

Test Edilecek Değişkenleri Seçme

Reklam testlerinde hangi değişkenlerin test edileceğine karar vermek, sürecin en önemli adımlarından biridir.

Değişkenler, reklam metinleri, görseller, hedefleme kriterleri veya çağrı eylemleri (CTA) olabilir.

Seçilen değişkenler, testin amacıyla doğrudan ilişkili olmalı ve potansiyel olarak reklamın performansını etkileyebilecek faktörler arasından seçilmelidir.

 • Reklam Metinleri: Farklı başlıklar, açıklamalar ve çağrı eylemleri (CTA) test edilebilir.
 • Görseller: Farklı resimler, videolar veya grafiklerin kullanıcı davranışları üzerindeki etkisini ölçmek.
 • Hedefleme Kriterleri: Yaş, cinsiyet, ilgi alanları gibi farklı hedefleme seçeneklerinin etkinliğini test etmek.
 • Çağrı Eylemleri (CTA): Farklı CTA butonları veya mesajları kullanarak kullanıcıların dönüşüm oranları üzerindeki etkisini ölçmek.

Test Stratejisinin Geliştirilmesi

Test stratejisi, testin nasıl yürütüleceğini, hangi araçların kullanılacağını ve test süresini içerir.

A/B testleri genellikle belirli bir süre boyunca yürütülür ve testin sonuçları, bu sürenin sonunda değerlendirilir.

Test stratejisi aynı zamanda, testin hangi platformlarda (örneğin, Instagram, Facebook) yürütüleceğini ve test sürecinde kullanılacak araçları (örneğin, Google Analytics, Facebook Insights) da belirler.

Reklam testlerinde başarıya ulaşmak için, testin her aşamasının dikkatlice planlanması ve hazırlanması gerekir. Bu, testin amacının net bir şekilde tanımlanmasını, test edilecek değişkenlerin doğru bir şekilde seçilmesini ve etkili bir test stratejisinin geliştirilmesini içerir.

Instagram Reklamlarında A/B Testlerinin Rolü

İlgili Gönderiler

Instagram, görsel içeriğin ön planda olduğu bir platform olarak, reklamcılar için benzersiz fırsatlar sunar.

Burada yapılan A/B testleri, görsellerin, videoların ve hikaye reklamlarının kullanıcı etkileşimini nasıl etkilediğini anlamada kritik bir role sahiptir.

Instagram reklamlarında A/B testlerinin uygulanması, markaların hedef kitleleriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar ve reklam bütçelerinin en iyi şekilde kullanılmasına olanak tanır.

Instagram Reklamlarında A/B Testlerinin Uygulanması

Instagram reklamlarında A/B testleri yapılırken, genellikle görsel ve metin gibi temel unsurlar üzerinde değişiklikler yapılır.

Bu testler, aynı hedef kitleye farklı reklam versiyonlarının gösterilmesi ve hangi versiyonun daha yüksek etkileşim veya dönüşüm oranı sağladığının belirlenmesi prensibine dayanır.

Test süreci, reklamın görsel unsurları, metin içeriği, çağrı eylemi (CTA) butonları ve hedefleme kriterleri gibi birden fazla değişkeni içerebilir.

 • Görsel Unsurlar: Farklı görsellerin veya videoların kullanıcı davranışları üzerindeki etkisini ölçmek.
 • Metin İçeriği: Başlık, açıklama ve CTA metinlerindeki farklı varyasyonların etkileşim oranlarına etkisi.
 • Çağrı Eylemi (CTA) Butonları: Farklı CTA mesajlarının kullanıcıların reklama tıklama oranları üzerindeki etkisi.
 • Hedefleme Kriterleri: Hedef kitle segmentasyonunda yapılan değişikliklerin reklam performansı üzerindeki etkisi.

Instagram Reklamlarında A/B Testlerinin Önemi

Instagram reklamlarında A/B testlerinin yapılmasının ana nedeni, reklam kampanyalarının etkinliğini maksimize etmektir.

Bu testler sayesinde, reklamcılar hangi görsellerin daha fazla dikkat çektiğini, hangi metinlerin daha ikna edici olduğunu ve hangi CTA butonlarının daha fazla tıklama aldığını öğrenebilir.

Böylece, reklam bütçeleri daha verimli bir şekilde kullanılır ve daha yüksek dönüşüm oranları elde edilir.

Instagram reklamlarında A/B testleri, reklamın her bir unsuru üzerinde detaylı analizler yaparak, kullanıcıların neye daha fazla tepki verdiğini anlamak için mükemmel bir yöntemdir.

Instagram Reklamlarında A/B Testlerinin Rolü

Instagram, görsel içeriğin ön planda olduğu bir platform olarak, reklamcılar için benzersiz fırsatlar sunar.

Ancak bu platformda başarılı olmak için içgörüye dayalı, veri odaklı bir yaklaşım gereklidir.

A/B testleri, Instagram reklamlarının performansını artırmanın anahtarıdır.

Reklamcılar, farklı görsel ve metin kombinasyonlarını test ederek hangi unsurların daha fazla kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm sağladığını belirleyebilirler.

Instagram reklamlarında A/B testleri yaparken dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır.

Bunlar arasında görsel estetik, metin mesajının netliği ve çağrı eylemi (CTA) bulunur.

Görsel platformun doğası gereği, kullanıcıların dikkatini çekecek yüksek kaliteli görseller kullanmak kritik öneme sahiptir.

A/B testleri, hangi görsel stilin hedef kitle üzerinde daha etkili olduğunu ortaya çıkarabilir.

Görsel ve Metin Optimizasyonu

Instagram reklamlarında görsel ve metin, kullanıcıların dikkatini çekme ve mesajınızı iletmek için birlikte çalışır.

A/B testleri, farklı görsel ve metin kombinasyonlarının etkinliğini ölçmek için idealdir.

Örneğin, bir reklamda insanların mı yoksa ürün görsellerinin mi daha fazla etkileşim aldığını test edebilirsiniz.

Metin açısından, farklı başlıkların, açıklamaların veya çağrı eylemlerinin (CTA) dönüşüm oranları üzerindeki etkisini değerlendirebilirsiniz.

Hedefleme ve Konumlandırma

Instagram’da hedefleme ve reklam konumlandırması, reklamın başarısı için hayati öneme sahiptir.

A/B testleri, farklı hedef kitle segmentlerine veya Instagram’ın farklı bölümlerinde (Akış, Hikayeler, Keşfet vb.) reklam göstermenin etkilerini analiz etmenize olanak tanır.

Bu testler, en yüksek dönüşüm oranını sağlayan hedefleme stratejilerini ve reklam konumlandırmalarını belirlemenize yardımcı olur.

 • Görsel Testler: Farklı görsel formatları (tek resim, kareusel, video) ve görsel temaların (canlı renkler, minimalizm, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik) etkileşim üzerindeki etkisini değerlendirin.
 • Metin Mesajı Testleri: Başlık, açıklama ve CTA’da kullanılan dilin tonunu (resmi, samimi, bilgilendirici) test edin.
 • Hedef Kitle Segmentasyonu: Yaş, cinsiyet, ilgi alanları ve coğrafi konum gibi farklı demografik özelliklere sahip hedef kitle segmentlerinin performansını karşılaştırın.
 • Reklam Konumlandırması: Instagram Akışı, Hikayeler ve Keşfet bölümünde reklamın performansını karşılaştırın.

Instagram reklamlarında A/B testleri, reklamın görsel ve metin unsurlarını, hedefleme stratejilerini ve konumlandırmayı optimize etmek için kritik bir araçtır. Bu testler, reklam kampanyalarınızın etkinliğini artırmanın ve ROI’yi maksimize etmenin anahtarını sunar.

Test Sürecinin Planlanması ve Uygulanması

Reklam testlerinin başarılı bir şekilde uygulanması, iyi bir planlama ve sistematik bir yaklaşım gerektirir.

A/B testlerinin planlanması ve uygulanması süreci, testin hedeflerini belirlemekten başlar ve testin sonuçlarının analiz edilmesiyle son bulur.

Bu süreç, reklam kampanyalarının etkinliğini artırmak ve maksimum dönüşüm elde etmek için kritik öneme sahiptir.

Test Hedeflerinin Belirlenmesi

Her A/B testi, belirli bir hedef veya soruna odaklanmalıdır.

Bu hedef, dönüşüm oranlarını artırmak, tıklama oranını (CTR) iyileştirmek veya belirli bir reklam elementinin etkileşimini ölçmek olabilir.

Hedefler netleştirildiğinde, testin neyi başarmayı amaçladığı ve hangi metriklerin izleneceği daha açık bir şekilde anlaşılır.

Testin Tasarımı ve Oluşturulması

A/B testi, iki versiyonun karşılaştırılmasını içerir: Kontrol (mevcut durum) ve varyant (yeni durum).

Testin tasarımı, bu iki versiyon arasındaki farkları net bir şekilde tanımlamalıdır.

Örneğin, bir Instagram reklamında, kontrol versiyonu mevcut reklam görseli olabilirken, varyant yeni bir görsel veya farklı bir metin mesajı içerebilir.

Testin başarılı olması için, her iki versiyonun da aynı koşullar altında değerlendirilmesi önemlidir.

 • Versiyonların Hazırlanması: Kontrol ve varyant versiyonlarının her biri, test edilecek değişkenlerle dikkatlice hazırlanmalıdır.
 • Hedef Kitle Seçimi: Testin uygulanacağı hedef kitle, demografik özellikler, ilgi alanları ve kullanıcı davranışlarına göre belirlenmelidir.
 • Test Süresinin Belirlenmesi: A/B testinin süresi, istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde etmek için yeterli olmalıdır. Bu süre genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişebilir.
 • Metriklerin Seçimi: Testin başarısını ölçmek için hangi metriklerin kullanılacağının belirlenmesi gerekir. Bu metrikler, dönüşüm oranı, tıklama oranı veya gösterim başına maliyet (CPM) gibi ölçümler olabilir.

A/B testlerinin planlanması ve uygulanması, reklam kampanyalarının başarısını doğrudan etkileyebilir. Bu süreç, reklamcıların hedeflerine ulaşmaları için veriye dayalı kararlar almalarını sağlar.

A/B Testlerinde Başarıyı Ölçme

Başarılı bir A/B testi, doğru metriklerin ve KPI’ların (Anahtar Performans Göstergeleri) seçilmesiyle başlar.

Reklam kampanyalarında başarıyı ölçmek, sadece tıklama oranlarına (CTR) veya görüntülenme sayısına bakmakla sınırlı değildir.

Dönüşüm oranları, maliyet per dönüşüm (CPC), etkileşim oranları ve ROI gibi daha derin metrikler, bir reklamın gerçek başarısını anlamak için kritik öneme sahiptir.

A/B testlerinde bu metriklerin her biri, test edilen değişkenlerin performansını objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılır.

Örneğin, bir A versiyonu reklamın B versiyonundan daha yüksek bir tıklama oranı (CTR) elde etmesi, otomatik olarak A versiyonunun daha başarılı olduğu anlamına gelmez.

Eğer B versiyonu daha düşük bir tıklama oranına rağmen daha yüksek bir dönüşüm oranı sağlıyorsa, bu, B versiyonunun hedeflenen dönüşüm hedefleri açısından daha etkili olduğunu gösterir.

Bu nedenle, A/B testlerinde başarıyı ölçerken, kampanyanın genel hedefleriyle uyumlu metrikleri dikkate almak önemlidir.

Dönüşüm Oranlarının Analizi

Dönüşüm oranları, kullanıcıların reklamı gördükten sonra istenen bir eylemi gerçekleştirme yüzdesidir.

Bu eylemler, bir ürün satın almak, bir form doldurmak veya bir bülten aboneliği gibi çeşitli şekillerde olabilir.

A/B testlerinde, iki farklı reklam versiyonunun dönüşüm oranlarını karşılaştırmak, hangi versiyonun kullanıcıları hedeflenen eylemi gerçekleştirmeye daha fazla motive ettiğini gösterir.

Dönüşüm oranlarının analizi, reklamın mesajının ve tasarımının kullanıcı davranışları üzerindeki etkisini anlamak için temel bir yöntemdir.

Maliyet ve ROI Değerlendirmesi

Her reklam kampanyasının sonunda, maliyetin getirisi değerlendirilmelidir.

A/B testlerinde, iki versiyonun maliyet etkinliğini ve sağladığı ROI’yi karşılaştırmak, pazarlama bütçesinin en verimli şekilde nasıl kullanılacağına dair değerli bilgiler sunar.

Maliyet per dönüşüm (CPC) ve toplam kampanya maliyeti gibi metrikler, farklı reklam versiyonlarının maliyet etkinliğini değerlendirmede kullanılır.

Yüksek bir dönüşüm oranı elde etmek önemli olsa da, bu dönüşümlerin maliyeti de kampanyanın genel başarısını etkiler.

 • Dönüşüm Oranı Optimizasyonu: Hangi reklam versiyonunun daha yüksek dönüşüm oranı sağladığını belirleyin.
 • Maliyet Etkinliği: Daha düşük maliyetle daha fazla dönüşüm sağlayan reklam versiyonunu tespit edin.
 • ROI Artışı: Yatırım getirisini maksimize eden reklam stratejisini belirleyin.

A/B testlerinde başarıyı ölçmek, sadece tek bir metriğe odaklanmak yerine, kampanyanın genel hedefleriyle uyumlu bir dizi metriği dikkate almayı gerektirir. Bu, reklam kampanyalarının sürekli iyileştirilmesi ve optimizasyonu için kritik bir adımdır.

Reklam Testlerinin Gücü: A/B Testleri ile Başarıya Ulaşmak

Reklam testleri, özellikle A/B testleri, dijital pazarlama stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Instagram reklamları başta olmak üzere, çeşitli dijital platformlarda reklam kampanyalarının etkinliğini artırmanın anahtarı bu testlerden geçmektedir.

A/B testleri, reklamcıların hedef kitlelerine en uygun içeriği sunmalarını, reklam metinleri ve görselleri arasındaki en etkili kombinasyonları bulmalarını ve en önemlisi, yatırım getirisini (ROI) maksimize etmelerini sağlar.

Reklam Testlerinin Başarıya Katkısı

A/B testlerinin uygulanması, reklam kampanyalarının başarısını doğrudan etkileyen bir faktördür.

Bu testler sayesinde, pazarlamacılar reklam elementlerinin her birinin performansını ayrı ayrı ölçebilir, kullanıcı davranışlarına dayalı gerçek verilerle stratejilerini şekillendirebilirler.

Instagram reklamlarında yapılan A/B testleri, görsel ağırlıklı bir platformda hangi unsurların daha fazla dikkat çektiğini ve etkileşim sağladığını ortaya koyar.

 • Reklam metinlerinin netliği ve çağrı eylemlerinin (CTA) etkisi, testlerle belirlenir.
 • Görsel ve metin kombinasyonlarının etkileşim üzerindeki etkisi değerlendirilir.
 • Hedefleme stratejileri ve reklam konumlandırmaları, A/B testleri ile optimize edilir.

Reklam Testlerinin Geleceği

Reklam testleri ve A/B testleri, dijital pazarlama dünyasında evrim geçirmeye devam edecektir.

Teknolojinin ilerlemesi ve yapay zeka gibi araçların pazarlama stratejilerine entegrasyonu ile birlikte, reklam testleri daha da sofistike hale gelecek ve pazarlamacılara daha derin içgörüler sunacaktır.

Instagram reklamları gibi görsel içeriğin önemli olduğu platformlarda, A/B testlerinin rolü daha da kritik hale gelecek, görsel tasarım ve kullanıcı deneyimi üzerine yapılan testlerle reklamların etkinliği artırılacaktır.

Reklam testleri, reklamcıların karar verme süreçlerini veriye dayalı hale getirerek, sezgisel tahminler yerine gerçek kullanıcı davranışlarına dayanan stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.

Bu, sadece reklam kampanyalarının başarısını artırmakla kalmaz, aynı zamanda pazarlama bütçelerinin daha verimli kullanılmasını sağlar.

Sonuç olarak, A/B testleri ve reklam testleri, dijital pazarlama stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak kalmaya devam edecek ve reklamcılara başarıya ulaşmaları için gereken araçları sunacaktır.

Makaleyi beğendin mi? bu makalenin yazarına sosyal medya reklamlarını emanet edebilirsin, seni hizmet sayfamıza bekliyoruz.

Sosyal Medya Reklamları

Reklam Testleri: Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda, reklam testleri ve A/B testleri hakkında sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

A/B testi, iki farklı reklam versiyonunu karşılaştırarak hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

A/B testi yapmak için, iki versiyon oluşturulur ve her biri belirli bir hedef kitleye rastgele gösterilir. Sonrasında, performansları karşılaştırılır.

Instagram reklamlarında A/B testi, görsel ve metin unsurlarının etkileşimi ve dönüşüm oranlarını artırma potansiyelini belirlemek için kritiktir.

Reklam metinleri, görseller, çağrı eylemleri (CTA) ve hedefleme stratejileri gibi çeşitli unsurlar A/B testi ile test edilebilir.

A/B testlerinin avantajları arasında yatırım getirisinin (ROI) artırılması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve etkili içerik stratejilerinin belirlenmesi yer alır.

Reklam testlerinde başarı, dönüşüm oranları, tıklama oranları (CTR) ve elde edilen toplam gelir gibi metriklerle ölçülür.

A/B testi yaparken, test sürecinin adil ve objektif olmasını sağlamak, yeterli veri toplamak ve test sonuçlarını doğru analiz etmek önemlidir.

En iyi pratikler arasında, net hedefler belirlemek, test süresini optimize etmek ve test sonuçlarına dayanarak sürekli iyileştirmeler yapmak yer alır.

0 Yorum

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.